اقامت ایتالیا از طریق ثبت شرکت

بر اساس قوانین ایتالیا قبل از تشکیل شرکت باید میزان ۱۰٫۰۰۰ یورو بعنوان سرمایه شرکت به حساب ریخته شود البته میتوان ابتدا ۲۵٪آنر همراه با با امضای یک نامه تعهد پرداخت برای مابقی اقدام کرد

خدمات ما:

اقامت ایتالیا از طریق ثبت شرکت

ثبت شرکت و پشتیبای یکساله آن

هزینه های ثبت شرکت

هزینه های دفترخانه رسمی کشور برای دادن وکالت

مالیات دولتی اطاق بازرگانی در میلان

آماده سازی مدارک نزد دفتر وکالت میلان

آماده سازی مدارک شامل

آماده سازی حسابداری، صورتهای مالی، اظهارنامه مالیاتی و هزینه های مالیات در

ارتباط با امور جاری شرکت که در ایتالیا اجباری میباشد کمک های حقوقی برای یک سال کامل (از جمله تهیه پیش نویس اساسنامه شرکت، کمک به تشکیل همان، نگه داشتن دفترمورد نیاز شرکت های بزرگ

انواع شرکت ها در ایتالیا:

اقامت ایتالیا از طریق ثبت

اول شرکت مسئولیت محدود (Srl – Societa a responsabilitalimitata)

دوم: تعاونی  (SpA – Societa per azioni)

سوم: طرفیت و مشارکت کلی: General Partnership (Snc – Societa in nomecollettivo)

چهارم: مشارکت محدود: Limited Partnership (Sas – Societa in accomanditasemplice)

پنجم: مشارکت محدود بواسطه سهام Partnership Limited by Shares (Sapa – Societa in accomandita per azioni)

ثبت شرکت مسئولیت محدود (Srl – Societa a responsabilitalimitata)در ایتالیا

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۲۱

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۴۹

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸