دادخواست چیست ؟

دادخواست چیست ؟

دعاوی به دو بخش کلی تقسیم می­شوند:

دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری. کسی که در دعاوی حقوقی، مدعی حقی باشد باید خواسته و ادعای خود را در دادخواست؛ یعنی فرم مخصوصی که به همین منظور چاپ شده است و در دادگستری­ ها (قسمت تمبر و اوراق قضایی) عرضه می­شود، بنویسد.

فرم دادخواست دارای بخش­های زیر است:

ردیف مشخصات خواهان (کسی که مدعی حق است)
ردیف مشخصات خوانده (طرف دعوی)
ردیف مشخصات وکیل (اگر خواهان توسط وکیل اقامه دعوی کند، مشخصات وکیل درج می­شود)
ردیف خواسته (همان ادعا و حقی است که خواهان آن ر ااز خوانده طلب می­کند)
ردیف دلایل (مستندات و مدارکی که خواهان به استناد آن­ها خود را محق می­داند)
قسمت اصلی دادخواست که در آن متن کامل ادعا و شرح خواسته خواهان درج و در نهایت با امضای خواهان پایان می­یابد.

باید به این نکته توجه داشت که دادخواست و مدارکی که مورد استناد خواهان است باید در دو نسخه تهیه شود (اگر خوانده بیش از یک نفر باشد باید به تعداد آن­ها نیز به نسخه دادخواست و مدارک ضمیمه اضافه نمود).

انواع دادخواست کدام است؟

1)دادخواست بدوی به دادگاه حقوقی
2)دادخواست به شورای حل اختلاف
3)دادخواست واخواهی
4)دادخواست دادگاه تجدید نظر
5)دادخواست فرجام خواهی
6)دادخواست دیوان عدالت اداری
7)دادخواست در دعاوی حقوقی ( دعاوی چون دادخواست طلاق، دادخواست مطالبه وجه،دادخواست اعسار،دادخواست طلاق توافقی ،

دادخواست تامین دلیل ،دادخواست مطالبه وجه چک، دادخواست جلب ثالث،

دادخواست انحصار وراثت، دادخواست الزام به تنظیم سند،دادخواست تخلیه فوری ،

دادخواست تامین دلیل ،نمونه دادخواست چک و……….)

انواع فرمهای دادخواست:

1. فرم دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف
2. فرم دادخواست مخصوص دادگاه نخستین (مرحله بدوی)
3. فرم دادخواست مخصوص واخواهی
4. فرم دادخواست مخصوص دادگاه تجدید نظر
5. فرم دادخواست مخصوص فرجام خواهی
6. فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

شیوه و مهارت دادخواست نویسی چیست؟

مواردی که باید در دادخواست ذکر شود را قانون گذار تشریح کرده است و تکمیل آن می تواند توسط خود فرد مدعی حق نیز انجام شود ولی از آنجا که این مرحله به عنوان شروع طرح یک دعوی ،

جزء حساس ترین مرحله محسوب خواهد شد که در مواردی دارای ضمانت اجرای رد دادخواست ، ا

بطال دادخواست ،توقیف دادخواست ، را خواهد داشت بنابراین بهتر است برای جلوگیری ازاطاله دادرسی و برخورد با قرارددادخواست،ابطال دادخواست ، قرارعدم استماع دعوی،قرار رد دعوی با بهترین و مجرب ترین وکیل دادگستری مشاوره و یا حتی نگارش آن را به او بسپارید.

آثار دادخواست چیست؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها ملزم به رسیدگی نمی باشند مگر آنکه شخص ذی نفع یا نماینده قانونی آن مطابق قانون طرح دعوی نماید

بنابراین یکی از آثار دادخواست الزام دادگاه به رسیدگی یه دعوی در چهار چوب دادخواست تنظیمی است و نه فراتر از آن که پس از رسیدگی دادگاه بر مبنای ادله کافی قانونی خواهان ذیحقی آن را ثابت و یا در صورت عدم کفایت دلیل حکم به محکومیت او صادر خواهد کرد.

قرار رد دادخواست چیست؟

قانون گذار در قانون مواردی را بیان می کند که در زمان تنظیم دادخواست باید توسط مدعی حق و یا یک وکیل مجرب نگارش ورعایت شود و عدم رعایت هریک دارای ضمانت اجرا می باشد مثلا به عنوان ساده ترین نوع صدور قرار رد دادخواست می توان زمانی را گفت که اگر شخص مدعی محل اقامت خوانده را در دادخواست مشخص نکند

و پس از اخطار رفع نقص بدلیل های گوناگون از قبیل نقص دادخواست از طرف مدیر دفتر آن را تعیین نکند مدیر دفتر آن دادخواست را رد خواهد کرد یا در مواقعی که خواهان دادخواست مشخص نباشد و یا محل اقامت وی تعیین نشده باشد مدیر دفتر بدون اخطار آن را رد خواهد کرد.

قرار ابطال دادخواست چیست ؟

بر خلاف قرار رد دادخواست که مدیر دفتر صلاحیت صدور آن را خواهد داشت قرار ابطال فقط در صلاحیت دادگاه خواهد بود و زمانی صادر میشود که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که خواهان باید انجام دهد اما علیرغم اعلام از طرف دادگاه خواهان انجام نمی دهد به عنوان مثال :

اگر دادگاه به حضور طرفین نیاز داشته باشد و علی رغم ابلاغ قبلی در جلسه دادرسی حضور نیابند و دادگاه نتواند حتی با دفاعیات خوانده حکم صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد .
و مثال دیگر عدم پرداخت هزینه کارشناسی است که اگر خواهان با اخطار قبلی دادگاه هزینه را پرداخت نکند و دادگاه بدون نظریه کارشناس نتواند حکم صادر کند قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد.

توقیف دادخواست چیست؟

قانونگذار در آیین دادرسی مدنی شرایط دادخواست را بیان کرده که در صورت عدم رعایت انها منجر به توقیف دادخواست خواهد شد :
1)مشخصات خواهان و در صورتی که توسط وکیل تنظیم شود مشخصات وکیل در صورتی که قیم یا متولی و وصی باشد باید در دادخواست ذکر شود
2)مشخصات خوانده
3)تعیین خواسته و بهای انمگر از امور غیر مالی باشد
4)تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق میداند
5)آنچه که خواهان از دادگاه در خواست دارد
6)ذکر ادله برای اثبات ادعای خود
7)امضای دادخواست یا اثر انگشت
8)پرداخت هزینه دادرسی
در صورت عدم رعایت هریک از موارد بالا دادخواست پذیرفته می شود ولی به جریان نخواهد افتاد به اصطلاح توقیف شده است که مدیر دفتر به خواهان اخطار رفع نقص داده و در صورت عدم رفع نقص توسط خواهان مدیر دفتر آن را رد خواهد کرد .

دعاوی به دو بخش کلی تقسیم می­شوند: دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری. کسی که در دعاوی حقوقی، مدعی حقی باشد باید خواسته و ادعای خود را در دادخواست؛ یعنی فرم مخصوصی که به همین منظور چاپ شده است و در دادگستری­ ها (قسمت تمبر و اوراق قضایی) عرضه می­شود، بنویسد.

فرم دادخواست دارای بخش­های زیر است:

ردیف مشخصات خواهان (کسی که مدعی حق است)
ردیف مشخصات خوانده (طرف دعوی)
ردیف مشخصات وکیل (اگر خواهان توسط وکیل اقامه دعوی کند، مشخصات وکیل درج می­شود)
ردیف خواسته (همان ادعا و حقی است که خواهان آن ر ااز خوانده طلب می­کند)
ردیف دلایل (مستندات و مدارکی که خواهان به استناد آن­ها خود را محق می­داند)
قسمت اصلی دادخواست که در آن متن کامل ادعا و شرح خواسته خواهان درج و در نهایت با امضای خواهان پایان می­یابد.
باید به این نکته توجه داشت که دادخواست و مدارکی که مورد استناد خواهان است باید در دو نسخه تهیه شود (اگر خوانده بیش از یک نفر باشد باید به تعداد آن­ها نیز به نسخه دادخواست و مدارک ضمیمه اضافه نمود).

انواع دادخواست کدام است؟

1)دادخواست بدوی به دادگاه حقوقی
2)دادخواست به شورای حل اختلاف
3)دادخواست واخواهی
4)دادخواست دادگاه تجدید نظر
5)دادخواست فرجام خواهی
6)دادخواست دیوان عدالت اداری
7)دادخواست در دعاوی حقوقی ( دعاوی چون دادخواست طلاق، دادخواست مطالبه وجه،دادخواست اعسار،دادخواست طلاق توافقی ،دادخواست تامین دلیل ،دادخواست مطالبه وجه چک، دادخواست جلب ثالث، دادخواست انحصار وراثت، دادخواست الزام به تنظیم سند،دادخواست تخلیه فوری ، دادخواست تامین دلیل ،نمونه دادخواست چک و……….)

انواع فرمهای دادخواست:

1. فرم دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف
2. فرم دادخواست مخصوص دادگاه نخستین (مرحله بدوی)
3. فرم دادخواست مخصوص واخواهی
4. فرم دادخواست مخصوص دادگاه تجدید نظر
5. فرم دادخواست مخصوص فرجام خواهی
6. فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

شیوه و مهارت دادخواست نویسی چیست؟

مواردی که باید در دادخواست ذکر شود را قانون گذار تشریح کرده است و تکمیل آن می تواند توسط خود فرد مدعی حق نیز انجام شود ولی از آنجا که این مرحله به عنوان شروع طرح یک دعوی ،جزء حساس ترین مرحله محسوب خواهد شد که در مواردی دارای ضمانت اجرای رد دادخواست ، ابطال دادخواست ،توقیف دادخواست ، را خواهد داشت بنابراین بهتر است برای جلوگیری ازاطاله دادرسی و برخورد با قرارددادخواست،ابطال دادخواست ، قرارعدم استماع دعوی،قرار رد دعوی با بهترین و مجرب ترین وکیل دادگستری مشاوره و یا حتی نگارش آن را به او بسپارید.

آثار دادخواست چیست؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها ملزم به رسیدگی نمی باشند مگر آنکه شخص ذی نفع یا نماینده قانونی آن مطابق قانون طرح دعوی نماید بنابراین یکی از آثار دادخواست الزام دادگاه به رسیدگی یه دعوی در چهار چوب دادخواست تنظیمی است و نه فراتر از آن که پس از رسیدگی دادگاه بر مبنای ادله کافی قانونی خواهان ذیحقی آن را ثابت و یا در صورت عدم کفایت دلیل حکم به محکومیت او صادر خواهد کرد.

قرار رد دادخواست چیست؟

قانون گذار در قانون مواردی را بیان می کند که در زمان تنظیم دادخواست باید توسط مدعی حق و یا یک وکیل مجرب نگارش ورعایت شود و عدم رعایت هریک دارای ضمانت اجرا می باشد مثلا به عنوان ساده ترین نوع صدور قرار رد دادخواست می توان زمانی را گفت که اگر شخص مدعی محل اقامت خوانده را در دادخواست مشخص نکند و پس از اخطار رفع نقص بدلیل های گوناگون از قبیل نقص دادخواست از طرف مدیر دفتر آن را تعیین نکند مدیر دفتر آن دادخواست را رد خواهد کرد یا در مواقعی که خواهان دادخواست مشخص نباشد و یا محل اقامت وی تعیین نشده باشد مدیر دفتر بدون اخطار آن را رد خواهد کرد.

قرار ابطال دادخواست چیست ؟

بر خلاف قرار رد دادخواست که مدیر دفتر صلاحیت صدور آن را خواهد داشت قرار ابطال فقط در صلاحیت دادگاه خواهد بود و زمانی صادر میشود که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که خواهان باید انجام دهد اما علیرغم اعلام از طرف دادگاه خواهان انجام نمی دهد به عنوان مثال : اگر دادگاه به حضور طرفین نیاز داشته باشد و علی رغم ابلاغ قبلی در جلسه دادرسی حضور نیابند و دادگاه نتواند حتی با دفاعیات خوانده حکم صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد .
و مثال دیگر عدم پرداخت هزینه کارشناسی است که اگر خواهان با اخطار قبلی دادگاه هزینه را پرداخت نکند و دادگاه بدون نظریه کارشناس نتواند حکم صادر کند قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد.

دادخواست چیست ؟
توقیف دادخواست چیست؟

قانونگذار در آیین دادرسی مدنی شرایط دادخواست را بیان کرده که در صورت عدم رعایت انها منجر به توقیف دادخواست خواهد شد :
1)مشخصات خواهان و در صورتی که توسط وکیل تنظیم شود مشخصات وکیل در صورتی که قیم یا متولی و وصی باشد باید در دادخواست ذکر شود
2)مشخصات خوانده
3)تعیین خواسته و بهای انمگر از امور غیر مالی باشد
4)تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق میداند
5)آنچه که خواهان از دادگاه در خواست دارد
6)ذکر ادله برای اثبات ادعای خود
7)امضای دادخواست یا اثر انگشت
8)پرداخت هزینه دادرسی
در صورت عدم رعایت هریک از موارد بالا دادخواست پذیرفته می شود ولی به جریان نخواهد افتاد به اصطلاح توقیف شده است که مدیر دفتر به خواهان اخطار رفع نقص داده و در صورت عدم رفع نقص توسط خواهان مدیر دفتر آن را رد خواهد کرد .

دادخواست چیست ؟

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸ —- ۰۲۱۲۶۲۹۳۴۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *